Privaatsuspoliitika

  1. Selgitused

1.1.  LEKSA OÜ (edaspidi Leksa) on ettevõte ehk internetipood, mida pakub oma klientidele kõike vajalikku emmedele  riietamiseks. Ühtlasi pakutakse sünnitusjärgse pesu.

1.2. Oma igapäevategevuses töötleb Leksa ka isikuandmeid, olles isikuandmete vastutav

töötleja ning määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ja vahendid.

1.3. Leksa kui isikuandmete vastutava töötleja andmed on: registrikood 11978520 ; asukoha aadress Orasheina tee 73 Maardu Harjumaa 74117.

1.4.  Leksa on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed on: e-posti aadress info@leksa.eu ; postiaadress Orasheina tee 73 Maardu Harjumaa 74117.

 

  1. Põhimõtetes kasutatavad mõisted

2.1. Andmesubjekt on tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada.

2.2. Andmesubjektideks, kelle isikuandmeid Leksa töötleb, on:

– Leksa füüsilisest isikust kliendid ehk füüsilised isikud, kes kasutavad Leksa loodud eraisikute veebikeskkonda;

– füüsilised isikud, kelle isikuandmeid saab Leksa avaliku teabena avalikelt teabevaldajatelt (avalikest andmekogudest jm); 

– füüsilised isikud, kelle kohta on sisestatud andmed Leksa hallatavasse veebikeskkonda.

2.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (Andmesubjekti) kohta.

2.4. Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh Isikuandmete kogumine, säilitamine, kasutamine, edastamine, kustutamine jne.

2.5. Kolmas isik on iga isik, kes ei ole Andmesubjekt, Leksa ega Leksa töötaja.

2.6. Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele Isikuandmed avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on Kolmanda isikuga või mitte.

2.7. Avalik teave on avaliku teabe seaduse mõttes mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites. 

  1. Üldised põhimõtted

3.1. Leksa juhindub Isikuandmete Töötlemisel käesolevatest Põhimõtetest, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus ehk General Data Protection Regulation), isikuandmete kaitse seadusest ja teistest andmekaitset reguleerivatest asjakohastest õigusaktidest, järelevalveasutuste juhistest, aga ka parimast praktikast ning headest äritavadest.  

3.2. Leksa tagab Isikuandmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse, rakendades selleks asjakohaseid korralduslikke ning tehnilisi meetmeid.  

3.3. Leksa kasutab Isikuandmete Töötlemisel üksnes neid volitatud töötlejaid, kes tagavad nõuetekohaste turvameetmete kasutamise ja töötlevad Isikuandmeid Leksa juhiste kohaselt ning vastavuses õigusaktide nõuetega.  

3.4. Leksa eeldab, et ka Andmesubjekt aitab omalt poolt kaasa oma Isikuandmete turvalisele Töötlemisele ja kaitsele: nt, jälgib, et arvuti, mida ta kasutab Leksa teenuste tarbimiseks, on turvaline jmt. Leksa ei vastuta võimalike tagajärgede eest, kui Andmesubjekt ei suhtu oma Isikuandmete kaitsmisesse kohusetundlikult.    

 

  1. Leksa poolt töödeldavate Isikuandmete allikad ja liigid. Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

4.1.  Leksa kogub Isikuandmeid selgelt kindlaksmääratud ja õiguspärasel eesmärgil ning töötleb neid andmeid hiljem viisil, mis on vastavuses selle eesmärgiga. Isikuandmete Töötlemine toimub isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud õiguslikul alusel.  

4.2. Leksa kogutav Isikuandmete koosseis sõltub sellest, millisest allikast ja millisel eesmärgil Isikuandmeid kogutakse. 

4.3. Leksa töötleb Isikuandmeid nii õigusaktidest tulenevate juriidiliste ja füüsiliste isikute kohustuste täitmiseks, Andmesubjektiga sõlmitud Lepingu täitmiseks ning lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks, Andmesubjekti nõusoleku alusel kui ka Leksa enda ja Leksa klientide õigustatud huvides.   

4.4. Leksa õigustatud huvid väljenduvad nii Leksa  enda äritegevuse edendamises klientidele paremate teenuste ja toodete pakkumisel, andme- ja infoturbe tagamises kui ka õigusaktides sätestatud üldiste juriidiliste kohustuste täitmises.  

4.5. Isikuandmete Töötlemine Leksa veebilehel:

4.5.1. Leksa internetikeskkonnas töödeldavaid Isikuandmeid kogutakse eeskätt Andmesubjektilt endalt. 

4.5.2. andmesubjektidelt, kes kasutavad Leksa internetikeskkonnas, kogutakse:

1) isiku tuvastamise andmed: ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti Leksa internetikeskkonnas sisselogimisel pangalingiga seotud andmed;

2) kontaktandmed: mobiiltelefoni number ja/või e-posti aadress;

3) ostuga seotud Isikuandmed: andmed, mis tekivad Andmesubjekti poolt Leksa veebilehe kasutamise käigus, andmed Andmesubjektile esitatud arvete ja nende sisu kohta, Andmesubjekti esitatud taotlused, päringud ja kaebused jmt;  

4) teenuste võlgnevusega seotud Isikuandmed: Leksaga lepingust tulenevate rahaliste kohustuste rikkumise korral on Leksa-al õigus töödelda Lepingu pooleks oleva Andmesubjekti maksekäitumist puudutavaid Isikuandmeid (sh võlgnevuse suurus, võlgnevuse tekkimise alguskuupäev ja lõppemise kuupäev). 

5)  Leksa veebilehe külastamisega seotud andmed.

 

  1. Isikuandmete säilitamise tähtaeg

5.1. Leksa töötleb Isikuandmeid seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks, õigusaktides ettenähtud tähtaja jooksul või Leksa enda õiguste kaitseks Andmesubjekti või kliendiga tekkinud vaidluse või võimaliku vaidluse lahendamiseks .   

 

  1. Põhimõtete muutmine

6.1. Leksa –l on õigus Põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest. Põhimõtete uus versioon avaldatakse Leksa hallataval veebilehel https://meandmum.ee

6.2. Andmesubjekte, kes kasutavad Leksa veebilehte teavitab Leksa Põhimõtete muutmisest e-kirja teel vähemalt 14 päeva enne Põhimõtete uue versiooni jõustumist.

Top
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
X